pvda rood zwart201 62kopie

Vragen aan het College over de galerijwoningen in de wijk d'Engh.

PvdA fractie logoGeachte College,
In november heeft Portaal middels haar nieuwsbrief de mededeling verspreid, dat haar inspectie rondom 240 galerijwoningen in de wijk d'Engh is afgerond. Dit onderzoek was gericht op de inspectie naar de draagkracht van galerijvloeren. Volgens het onderzoek van Portaal zou het onderzoek aantonen dat de draagkracht voldoende zou zijn en extra verstevigingsmaatregelen niet nodig zouden zijn. De PvdA fractie heeft van verschillende bewoners klachten ontvangen over scheuren op diverse plaatsen. Ook geeft de bewonerscommissie van d'Engh dat in een reeks aan klachten aan. Uit de archiefstukken van de gemeente uit het jaar 1963 tot en met 1970 blijkt, dat er bij de bouw en een aantal jaren na de afronding van de bouw dat door de toenmalige bestuurders van de gemeente Soest reeds geconstateerd was, dat de flats problemen hadden met betrekking tot verzakkingen, de constructie van de galerijvloeren, maar ook met de muren en de betonnen constructies.
Woningcorporatie Portaal heeft de renovatie van deze flats, maar ook woningen in het Smitsveen en Soesterberg, in het jaar 2016 afgerond. Tijdens deze renovatie zijn er zogenaamde energiezuinige maatregelen genomen. Woningcorporatie Portaal heeft met behulp van deze energiezuinige maatregelen de energielabels van deze woningen aangepast en verhoogd. Wanneer huurwoningen uit de gerenoveerde flats via het woonruimteverdelingssysteem Woningnet aangeboden worden, worden deze met een B of A label aangeboden. De Rijksoverheid houdt alle energielabels van woningen bij en deze zijn via de website https://www.zoekuwenergielabel.nl/ voor een ieder in te zien.
Uit verzamelde gegevens blijkt dat het regelmatig voorkomt, dat woningen vanuit de woningcorporatie een hogere energielabel, krijgen dan via de website hierboven terug te vinden is.

Lees meer

Schriftelijke vragen artikel 46 RvO over Zorgen bij Veilig Thuis en Zorg voor Jeugd. (2)

PvdA fractie logoGeacht college,
Sinds de nieuwe inrichting van Veilig Thuis en Zorg voor Jeugd zijn er veel verontrustende berichten bij ons binnengekomen over o.a. de toegepaste werkwijze, slechte communicatie en klachten afhandeling van deze organisaties. Deze berichten komen van huisartsen, scholen, ouders, de raad voor de Kinderbescherming en de eigen medewerkers. Er zijn veel klachten over de gebrekkige communicatie en terugkoppeling, over de interne afstemming en het volgen van gezinnen, het niet (of pas weken later) reageren op meldingen en over de sterk verslechterde werking van de toegangspoort.
Dit is een zeer ernstige ontwikkeling, vooral omdat het gaat om kwetsbare groepen mensen in moeilijke situaties. Daarnaast is het noodzakelijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met informatie overdracht naar derden over gezinnen, waarvan niet duidelijk is of er kindermishandeling dan wel verwaarlozing heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden er bij enkele gevallen diagnoses vastgesteld waarvan de onderbouwing niet volledig is en essentiële informatie ontbreekt bij de rapportage.

Lees meer

Beschouwingen PvdA juni 2017.

PvdA fractie logoVerbindingen zoeken
Op dit moment hebben wij ongeveer 5000 mensen die via het woonruimteverdeelsysteem van woningnet in Soest naar een huurwoning zoeken, ongeveer 800 bijstandsgerechtigden vele honderden zorgbehoevende en ook onze relatief hoge werkeloosheid en schijnwerkeloosheid door alle extra zelfstandigen zonder personeel.
Dit zijn allemaal redenen om de verbinding op te zoeken. Dat is waar wij ons als gemeentebestuur het komende jaar nog harder voor zouden moeten inzetten. Met die verbinding is het mogelijk om zoveel meer voor elkaar te krijgen.
Wij worden gekozen om de burgers van Soest op een zo goed mogelijke manier te vertegenwoordigen. Dat is waar de mensen ons ook voor kiezen en steunen. Daar maken ze ons leiders van deze gemeente van. Dat betekent dat wij ook moeilijke besluiten moeten nemen in het algemeen belang. En dit vergt moed. Mensen naar de mond praten omwille van welke reden dan ook, of goede voorstellen niet samen steunen dat is te makkelijk. En natuurlijk zijn er 11 verschillende fracties met ieder hun eigen principes, belangen en idealen. Maar laten wij nu vanuit die principes en idealen de verbinding op zoeken om een aantal zaken goed te regelen. Wanneer wij naar de Kadernota kijken en de speerpunten die eigenlijk raadsbreed gelden dan gaat het om wonen, zorg/ welzijn en werk.
Als PvdA willen wij voor de kadernota en vervolgens de begroting onze speerpunten aandragen.

Lees meer

Schriftelijke vragen muizenplaag en gevaar volksgezondheid woningen Portaal.

PvdA fractie logoGeacht College,

Onze fractie is benaderd door vele verontruste bewoners uit de pas gerenoveerde flats (Smitsveen) van woningcorporatie Portaal. Hierbij heeft men aandacht gevraagd voor zaken rondom gevaren voor de volksgezondheid van hen als bewoners en huurders van woningen van woningcorporatie Portaal. Bij de renovatie van de Smitsveen flats heeft Portaal ervoor gekozen om plateau verhogingen op de galerijen te plaatsen. Dit in plaats van het behandelen van de betonnen galerij. Door de plaatsing van de plateau’s ontstaat er een verhoging van de galerij van ongeveer 13cm – 15cm. Echter heeft de woningcorporatie samen met het bouwbedrijf bij de verhogingen een halve maatregel genomen. De voor en achterkant van de verhoging hebben een ruime speling waardoor er water onder de plateau blijft liggen. Tevens zijn de hemelwaterafvoerbuizen en de roostertjes op de verschillende verdiepingen tijdens de renovatie vies achtergelaten, waardoor het water niet goed weg kan en dus onder het plateau blijft. Na vele maanden is het gevolg van deze maatregel dat er een muizenplaag ontstaan is, met ook ratten die waargenomen zijn.
GGD Nederland geeft op haar site over muizenplagen aan dat een dergelijke klein beestje door zelfs een kleine opening van 0,5 tot 1 cm heen kan. Muizen kunnen voor infecties en virusbesmettingen bij mensen zorgen. Dit is een duidelijke gevaar voor de volksgezondheid. Door de verhoging op de galerijen kunnen de muizen nu ook bij de deuropeningen van de woningen, waardoor ze bij een open deur in de woningen van bewoners komen. Woningcorporatie Portaal heeft in de eerste week van januari in haar nieuwsbrief deze muizenplaag ook toegegeven en hierbij aangegeven dat zij dit gaan bestrijden ( zie bijlage). Hierbij geeft men vervolgens de zelfde adviezen richting de bewoners voor het bestrijden van die plaag als dat de GGD dat doet. Echter wil Portaal niets maar dan ook niets doen aan het dichten van de spelingen van de plateau’s. Ook vergeet zij hierbij haar eigen verantwoordelijkheid te benoemen. Dit vanuit kostenoverwegingen.
Als bijlage bij deze vragen sturen wij diverse kleurenfoto’s mee om een betere illustratie van de feitelijke situatie te geven.
De PvdA fractie vindt deze situatie zeer en zeer zorgwekkend en een gevaar voor de gezondheid van bewoners. Gezien de gevaarlijke situatie hebben wij de volgende vragen:
  1. Is het college op de hoogte van het feit dat er een muizenplaag met ook waargenomen ratten zijn in de gerenoveerde Smitsweg flats?
  2. Kan het college aangeven wat de verantwoordelijkheden vanuit de gemeente zijn in het kader van volksgezondheid (op dit gebied) en de waarborging hiervan bij haar inwoners?
  3. Wat gaat het college eraan doen om de gezondheid van de bewoners in de wijk te garanderen?
Ondanks de toezegging tot bestrijding is er geen zichtbare actie geweest voor de bewoners en is de oorzaak van het probleem niet aangepakt. Namelijk de plateauverhogingen en de spelingen die aanwezig zijn. Hier wil Portaal niets aan doen. Immers de muizenplaag zal blijven zolang de oorzaak niet aangepakt wordt.
  4. Is het college bereid om woningcorporatie Portaal te dwingen om de spelingen tussen de plateau’s en de woningen dicht te maken? De woningcorporatie heeft een dergelijke methode ook gebruikt bij de renovatie van de flat op de Weegbreestraat. Het is dus mogelijk!
  5. Welke andere maatregelen kan de gemeente nemen om de muizenplaag en de waargenomen ratten aan te pakken?

De PvdA fractie

Amendement Parkeerbeleid Toekomst scenario.

BBSPvdA logoDe raad van de gemeente Soest in vergadering bijeen op 22 december 2016,
Constaterende dat:
• Bij het raadsvoorstel Verkenning parkeerbeleid winkelgebieden het college 3 voorstellen voorlegt aan de raad ter besluitvorming.
• Punt 3 van het raadsvoorstel niet scherp geformuleerd is, omdat er wordt gesproken over het betrekken bij de kadernota 2018-2022 en het woord “overwegen” in wordt genoemd.
• Het college voorstander is om verdere onderzoek te doen naar meer parkeerplaatsen bij Winkelpromenade Soestdijk, terwijl eerder onderzoeken zijn geweest.
• Er veel geld nodig is voor een uitgebreide onderzoek.
Overwegende dat:
• Realiseren van de genoemde extra parkeerplaatsen te lang op zich zal laten wachten.
• Hiervoor nu al een besluit te nemen om budget te “overwegen” voor de kadernota, in een bepaalde richting zal gekozen worden en niet meer sprake kan zijn van overwegen.
• Er signalen zijn om nu al met concrete plannen te komen voor het oplossen van parkeer problemen en het college zich beter daarop kan richten.
• De parkeerproblematiek ook aangepakt kan worden zonder dure onderzoeken.
• De parkeerdruk zich laat zien op bepaalde dagen in de week, waarvoor snel een oplossing nodig is.
Besluit:
Punt 3 van het raadsvoorstel te schrappen.
En gaat over tot de orde van de dag
De fracties van:
PvdA               BBS
Osman Suna    Johan Baks