pvda rood zwart201 62kopie

Het Sociaal domein.

Gemeenten door heel Nederland weten al jaren, dat er op het sociale vlak meer door de lokale overheid oftewel de gemeente PvdA fractie logouitgevoerd moet worden.
De Rijksoverheid heeft hier een lange aanloop periode voor genomen zodat gemeenten middels diverse initiatieven zich enigszins op de nieuwe zorgtaken konden voorbereiden. Het gaat dan om proefprojecten, het ontwikkelen van beleid, het toetsen hiervan, maar ook kennismaking en discussie met het maatschappelijke veld zoals instellingen voor jeugdzorg en ouderenzorg. Deze aanloopfase en de goede voorbereiding is keihard nodig, omdat kinderen, ouderen en anderen buiten de boot kunnen vallen en de dupe kunnen worden van een falend beleid.
Waarom moeten al deze zaken nu uitgevoerd worden?
Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken voeren gemeenten en dus ook de gemeente Soest nu ook al uit, een deel wordt overgenomen van de Rijksoverheid, dit heet ook wel decentralisatie.
Onder leiding van de voormalige wethouder werd er een start gemaakt met het opstellen van beleid. Bij de start waren er vooral veel vragen en onduidelijkheden, waar weinig tot geen antwoorden op kwamen. De waarschuwing, die wij vanuit de Partij van de Arbeid telkens gaven, was dat er met de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuwe college het wel eens zo kon zijn, dat er pas in de maand september van 2014 een beleidsplan gevormd zou worden.
Het is nu september 2014 en wat wij vreesden is ook uitgekomen. Wij hebben onder leiding van een nieuwe college en een nieuwe wethouder dan eindelijk een beleidsplan voor de ouderen en alleenstaanden, die zorgbehoevend zijn, of voor het kind, dat uit huis geplaatst wordt. Een beleidsplan wat niet compleet is, maar waar de nieuwe wethouder wel pogingen doet om naar de vragen van de raad te luisteren. Desondanks gaan wij slechts half voorbereid de nieuwe taken tegemoet.
Jammer!!!
Onder het oude college werd er telkens aangegeven dat het wel goed zat en dat wij als Raad niks te vrezen hebben. Als gemeente Soest hebben wij wel wat te vrezen, er zijn nog zoveel onbeantwoorde vragen en onduidelijkheden dat wij ons echt zorgen maken.
Wij hebben in de afgelopen twee jaar vele werkbezoeken afgelegd bij diverse instellingen, maar wij hebben de visie van de instellingen en de gezamenlijke discussie met de belangrijkste partners pas bij de Ronde vergadering in de gemeenteraad van donderdag 11 september mogen uiteen zetten.
Hoezo zouden wij het dan goed doen?
De gemeente Soest zit samen met een aantal andere gemeenten, zoals de gemeente Amersfoort en Baarn in de Regio Eemland. Als regio trekken wij dan ook samen op, dit betekent niet dat de gemeente Soest niks zelf hoeft te doen, in tegendeel zelfs. De gemeente Soest krijgt er vele miljoenen euro's en vele nieuwe taken bij. Desondanks denken wij, dat wij met het vaststellen van een beleidsplan en het nemen van de vervolgstappen in drie maanden tijd kunnen doen.
Onze conclusie
Wij zijn van mening dat het huidige beleidsplan te laat is gepresenteerd en de bijeenkomst met de instellingen te laat heeft plaatsgevonden. Een van de grote tekortkomingen uit het huidige plan is, dat het totaal niet duidelijk is voor een huisarts, een gezinsvoogd of de zorgbehoevende oma wie de regie voert en hoe de supervisie op het geheel geregeld is.
Er wordt continu over de eigen kracht van burgers gesproken, maar wat als iemand of de omgeving van deze persoon niet in staat is om vanuit de eigen kracht verschillende zaken te regelen. Er is simpelweg te veel onduidelijk, waardoor het gevaar van het buiten de boot vallen groter wordt.
Jeugdzorg
En toch kunnen en mogen wij als Soester Partij van de Arbeid het niet alleen bij deze conclusie laten zitten. De gemeenteraad is nu aan zet. Wij als gemeente krijgen een totaal nieuwe beleidsterrein erbij en dat is de jeugdzorg. Op dit gebied hebben wij nog steeds geen expertise opgebouwd en met nog drie maanden te gaan tot de deadline van 1 januari 2015 kunnen wij als PvdA ook geen vacature op de gemeentelijke website vinden voor iemand die vele jaren ervaring heeft in de jeugdzorg.
De gemeente Soest moet de komende tijd namelijk heel veel werk verzetten en met alleen externe adviesbureaus of de grote broer gemeente Amersfoort komen wij er niet. Volgens de actuele cijfers heeft de gemeente Soest ruim 1000 kinderen die zich in de jeugdzorg bevinden. Wij lopen de komende tijd bijvoorbeeld het risico dat de kinderen in een pleeggezin of in een gezinshuis hier de dupe van worden. Hoeveel van de ruim 1000 uit kinderen in een pleeggezin zitten, dat weten we niet, maar het is wel een risico.
Jeugddorp de Glind
Jeugddorp De Glind is een kleine dorpsgemeenschap, waar kinderen en jongeren een speciale plaats innemen, de Rudolphstichting is de eigenaar van grond, gebouwen en gezinshuizen in De Glind, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg, dat kan een risico zijn.
Zij hebben onder andere gezinshuizen voor uit huis geplaatste kinderen. Een gezinshuis is een concept, waarbinnen ongeveer 6 kinderen c.q. jeugdigen wonen. Dit zijn veelal kinderen die al meerdere pleeggezinnen of andere woonvormen gehad hebben. Deze kinderen hebben vaak ook meerdere problemen en forse hechtigingsproblematiek.
Bij een werkbezoek aan het Jeugddorp de Glind hebben raadsleden uit de Eemland gemeenten kennis kunnen maken met een gezinsouder. Laten wij om privacy redenen deze gezinsouder voor het gemak Kees noemen. Kees vervult samen met zijn vrouw de rol van gezinsouder. Zij dragen de zorg en de verantwoordelijkheid voor de kinderen in het gezinshuis. Ik noem ze bewust kinderen en geen pleegkinderen.
De kinderen in het gezinshuis hebben het gevoel, dat zij een ouder hebben, die hen ook opvoed en waar zij ook met al hun vragen en problemen terecht kunnen. Dit is een zeer moeilijke taak. Een taak waar de gemeente Soest per 1 januari 2015 ook mee te maken krijgt.
Om op het niveau van het kind het juiste te bereiken is het goed, dat een dergelijke taak vanuit de provincie aan de gemeente wordt overgedragen. Het is bezuinigingsoperatie, maar het bied ook kansen, kansen waarbij er veel eerder en preventiever gewerkt kan worden. De gemeente heeft nu eenmaal betere contacten met :
- de politie
- het maatschappelijk werk
- met ouders
- de school
En ga zo maar door, wanneer de zaken op een juiste manier uitgevoerd worden, kunnen veel meer kinderen en gezinnen op een betere manier geholpen worden.
Vooruitkijken
Hiervoor is het wel nodig, dat de gemeente Soest deze grote opgave goed stroomlijnt en de Raad als beslissend en kritische orgaan, deze zaak op een juiste manier meeneemt in het hele besluitvormingsproces. Het is geen juiste manier om een beleidsnota drie maanden voor de invoeringstermijn aan de raad voor te leggen en minimaal overleg te hebben met alle gezamenlijke instellingen.
Binnen de Jeugdzorg is het uitgangspunt, dat het kind een evenwichtige groei kan doormaken tot volwassene.
Met vooral het slechte voorwerk van de vorige wethouder en het huidige onduidelijke beleid dat opeens razendsnel uitgevoerd moet worden, moeten wij vooral op onze grote broer de gemeente Amersfoort vertrouwen. De gemeente Soest is steeds minder aan zet. De huidige wethouder en het college luistert op dit gebied gelukkig beter naar de Raad. De aanbevelingen, die er vanuit de Raad gedaan zijn worden grotendeels overgenomen.
Als PvdA nemen wij onze verantwoordelijk door continu kritisch te zijn en zelf met voorstellen te komen. De raadswerkgroep Sociaal Domein is hier ook een voorbeeld van. De raad is de komende tijd aan zet. In het belang van de zorgbehoevenden en de sociaal zwakkeren moeten wij deze rol de komende tijd goed en vooral kritisch vervullen.
Wordt vervolgd!!!
 
De PvdA Fractie Soest