pvda rood zwart201 62kopie

Vragen aan B&W 'Toekomst bestendig wonen met zorg in Soest'.

PvdA fractie logoOns is ter ore gekomen dat er een rapport is uitgekomen met als titel: 'Toekomst bestendig wonen met zorg in Soest'. Wij hebben begrepen dat de gemeente daar een bijdrage aan geleverd heeft. Voor het onderzoek is een beperkt aantal stakeholders geïnterviewd vanuit de gemeentelijke en provinciale overheid en de kant van woningcorporaties en zorgaanbieders. Het is ons opgevallen dat er geen vertegenwoordigers van ouderen, cliënten of ouderbonden gevraagd zijn aan het onderzoek deel te nemen. In het rapport worden belangrijke conclusies getrokken t.a.v. het toekomstig woningaanbod voor ouderen in Soest.
  • De vraag naar verpleeghuiscapaciteit voor mensen met dementie zal met bijna 100 plaatsen toenemen.
  • Opmerkelijk is de constatering te noemen dat er geen extra vraag naar seniorenwoningen zou zijn.
  • Tevens komt men tot de conclusie dat serviceflats, zoals Honsbergen, de Vijverhof en de Drie Eiken een deel van de vraag naar een verzorgingshuis zal overnemen.
  • Verder merken de onderzoekers op dat het niet logisch is om in Soesterberg de Heybergh te sluiten, zoals in Soest met Groot Engendaal gebeurd is.
Tegelijkertijd met onze vragen is het rapport als agendavoorstel ingediend bij het presidium. Desondanks willen wij als PvdA fractie naar aanleiding van het bovenstaande toch de volgende vragen stellen;
  1. Wat was de aanleiding voor het opstellen van dit rapport?
  2. Wanneer en door wie is de opdracht voor het rapport verstrekt?
  3. Het rapport is van maanden geleden, waarom is de gemeenteraad niet vanaf het begin in kennis gesteld?
  4. Was het niet beter geweest om het rapport bij het gereedkomen aan de leden van de gemeenteraad te doen toekomen? Dit mede opdat de gemeenteraad zich een beter beeld kan vormen rond aanvragen voor de bouw van seniorenwoningen in Soest.
  5. Waarom heeft de gemeente meegewerkt aan een onderzoek waar eenzijdig alleen ambtenaren, woningcorporaties en een enkele zorgaanbieder geïnterviewd zijn, maar geen cliënten, ouderen of hun vertegenwoordigers in de vorm van ouderenbonden?
  6. Wat is de status van het rapport en wat zijn de gevolgen hiervan voor het te voeren beleid op het gebied van toekomst bestendig wonen met zorg in Soest?
De PvdA-fractie