pvda rood zwart201 62kopie

Bewoners bieden petitie aan Portaal, die excuses aanbiedt.

Portaal

PvdA fractie logo

Tijdens een vervolgbijeenkomst woensdag 17 juni 2015, tussen de bewonerscommissie en vertegenwoordigers van Portaal, georganiseerd door de PvdA Soest, heeft Portaal excuses aangeboden voor de wanprestatie bij de renovatie van woningen van de Engh en Smitsveen. Er waren ook tal van toehoorders, gemeenteraadsleden en een afvaardiging van de vereniging van huurders in Soest aanwezig.
Osman Suna, fractievoorzitter van de PvdA Soest opende de bijeenkomst. Vervolgens bood Yke leestemaker(voorzitter van de opgerichte bewonerscommissie) een petitie aan Portaal aan met 180 handtekeningen van bewoners van woningen van de Engh.
Daarna kreeg Portaal de gelegenheid om in te gaan op de lijst van problemen, wat door manager volkshuisvesting mevrouw Dorine Lommen is gedaan. Daarna konden de aanwezigen op haar reageren en werd in twee groepen gediscussieerd over de oplossingen van de problemen die bij de renovatie zijn ontstaan.
Portaal trok het boetekleed aan, gaf excuses, beloofde beterschap en deed meerdere toezeggingen. Deze toezeggingen zijn hieronder per commissie beschreven. Een aantal zaken zijn nog niet besproken. Deze zaken zullen komende week/weken bij gesprekken met de bewonerscommissie alsnog aan de orde komen.
In de groep met bewoners van de Engh werd het volgende toegezegd;
- Langere renovatie: Zo beloofde Portaal de bewoners een compensatie van 25 euro per woning per dag als de renovatie langer duurt dan de afgesproken tijd van start tot oplevering.
- Schade: Verder gaat Portaal een vergoeding afspreken met de bewonersvereniging voor de schade die bewoners hebben geleden. Er is
- Ook de schade die door de bouwvakkers in de woningen is aangericht wordt door Portaal vergoed.
- Extra uitvoerder: Portaal gaat een derde uitvoerder aanstellen om tot een snellere afronding van de werkzaamheden te komen. Er komt een strakkere planning en meer mensen worden aan het werk gezet.
- Bouwvak: De directeur projecten, Maarten Kursters, zegde toe dat de renovatie van de woningen die nu onder handen zijn voor de bouwvak afgerond zal zijn.
- Rust- en wisselwoningen: Er komen meer rust- en wisselwoningen in de verhouding 1 op 1 en deze woningen worden nagelopen dat ze voldoende ingericht zijn. Een lid van de bewonerscommissie inspecteert mee.
- Veiligheid:Over veiligheid is veel gesproken. Een afvaardiging van de bewonerscommissie gaat deelnemen aan het twee wekelijks bouwoverleg. De voorzitter van de bewonerscommissie gaat met de aannemer op de bouwplaats kijken naar onveilige situaties.
- Nieuwsbrief: De bewonersvereniging gaat nieuwsbrieven uitbrengen, waarvoor Portaal ook een stuk zal schrijven.
Smitsveen
De bewonerscommissie van het Smitsveen heeft na uitvoerig overleg een aantal overeenstemmingpunten weten te bereiken. Hiernaast zijn er nog een aantal kwesties waar nog onduidelijkheid over bestaat.
-     Te rooskleurig& renovatiekalender: Portaal en bewoners zijn er op de harde manier achter gekomen dat de papieren werkelijkheid van het renovatieproject niet helemaal aansluit bij de praktijk. Portaal zal aan de slag gaan met een renovatie kalender, waaruit het voor een bewoner duidelijk wordt wanneer wat gaat gebeuren en hoe snel men klaar zal zijn. Ook zal het hierdoor inzichtelijk worden wat de planning in zijn totaliteit is.
-     Schade: Momenteel wordt de procedure gehanteerd dat een bewoner zijn eigen verzekeraar moet inschakelen als er schade is. Deze zou het dan met Portaal moeten oppakken. De bewoners zijn het niet eens met deze procedure. Portaal moet veroorzaakte schade door het bouwbedrijf rechtstreeks met de huurder afhandelen en indien nodig haar eigen verzekeringsbedrijf hierbij inschakelen. De bewoner heeft niets met het verzekeringsbedrijf van Portaal te maken. Dit is een kwestie voor Portaal zelf.
-      Twee wekelijks overleg: Een delegatie van de bewonerscommissie zal per twee weken deelnemen aan een overleg met Portaal en het aannemersbedrijf. Hier zullen diverse kwesties besproken worden.
-     Opleverpunten: Bewoners van woningen die al reeds gerenoveerd zijn en nog klachten hebben of nog op te leveren zaken hebben, kunnen via de bewonerscommissie of rechtstreeks met Portaal in contact treden. Er is afgesproken dat er een lijst komt
-       Communicatie: Bewoners zullen één aanspreekpunt hebben. Portaal zal de nieuwe communicatielijn ook duidelijk terug communiceren naar de nieuwe bewoners toe.
-     Veiligheid:De veiligheid is een grote kwestie in het Smitsveen. Er hebben zich diverse zaken voorgedaan en de vluchtwegen van de flat c.q. noodtrappenhuizen zijn afgesloten. Hier is geen oplossing voor gevonden. Wel is er afgesproken dat Portaal alle andere huidige veiligheidskwesties zal afhandelen. Portaal en twee leden van de bewonerscommissie zullen een rondgang bij de renovatieflats maken.
-      Wisselwoningen: Op het moment zijn er voldoende wisselwoningen
-      Oplevering:Er is afgesproken dat de opleving van een woning in principe twee weken duurt. Wanneer het langer duurt dan zal er sprake zijn van € 25,- compensatie per dag
Financiële compensatie algemeen
Bewoners hebben gedurende lange tijd geen woongenot. Ook is de leefbaarheid van de omgeving ook flink verminderd. Dit uit zich op diverse manieren, zoals het lawaai, bouwoverlast, de woning minimaal twee weken moeten verlaten etc. Bovendien is het zo dat bewoners na de renovatie zelf ook een extra investering in de woning doen door bijvoorbeeld deuren en muren te gaan schilderen.
Bewoners hebben recht op een financiële compensatie. Vooral ook omdat de leefbaarheid in de renovatiewijken en het woongenot gedurende vele maanden flink verminderd.
Antwoord Portaal
Portaal begrijpt de situatie en zal de regeling waarbij er een eenmalige huurcompensatie is van €100,- voor bewoners van het Smitsveen niet een serieuze optie zal zijn bij de renovatieproject in de Engh.
Portaal directeur Maarten Kursters vroeg de bewonerscommissie om mee te denken over hoe de compensatie moet plaatsvinden.
Centrale afsluiting
Toen beide groepen bij elkaar kwamen, concludeerde de directeur van Portaal dat hij geschrokken was en dat Portaal het werk hier niet goed gedaan had. Hij
zei dat Portaal sneller had moeten ingrijpen. Hij wilde ervoor zorgen dat de renovatie draaglijk wordt en alle klachten opgelost worden. Ook zou er bij nieuwe renovaties alles goed moeten verlopen. Hij beloofde verder dat op 19 juli bij het ingaan van de bouwvak alles schoon en veilig is opgeleverd. Portaal zal niemand in de steek laten. Hij was ook
erg geschrokken van de bejegening van bouwvakkers en medewerkers van Portaal jegens de bewoners.  
Diverse punten die met vergunning, veiligheid en inspectie te maken hebben worden door de raadsleden meegenomen als vragen aan het college.
Aan het eind van de avond gaf Osman Suna een samenvatting van hetgeen was afgesproken en zei dat het nu aan de bewonerscommissie en Portaal was om verder te gaan. De fractie van de PvdA treed nu even terug, maar blijft beschikbaar als het nodig mocht zijn.
Inmiddels is de woonbond ook ingeschakeld naar aanleiding van de vragen van J. Monasch aan minister Blok. De bewonerscommissie heeft contact met de woonbond.
Contactpersoon voor de media vanuit de bewonerscommissie:
Yke Leestemaker (voorzitter): 06-44727279
Karima Belarbi (woordvoerder de Engh) : 06-30522920
Erdem Aygun (woordvoerder Smitsweg): 06-41388384