pvda rood zwart201 62kopie

Amendement Onderhoud wegen.

PvdA fractie logoDe raad van de gemeente Soest, in vergadering bijeen op 2 Juli 2015
In overweging nemende dat:
• Er bij het coalitieakkoord besloten is om in het kader van de kerntakendiscussie de genomen besluiten over het verminderen van de reserve, onderhoud van wegen door te zetten.
• Er in de kadernota aangegeven wordt dat het budget jaarlijks met € 100.000,- verlaagd is.
• Er in de afgelopen jaren miljoenen naar het onderhoud- en het aanpassen van wegen is besteed.
• Het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP) dateert uit het jaar 2008 en binnenkort geëvalueerd en geüpdate wordt.
• Er nu om een budget gevraagd wordt van 1 miljoen euro voor de Lange Brinkweg en 2 miljoen euro voor het regulier wegonderhoud.
• De bekostiging van deze aanpassingen vanuit het Investeringsfonds gedaan zal worden, wat in eerste instantie vooral bedoeld was voor het Masterplan Soesterberg.
Van oordeel dat :
• Het niet goed inzichtelijk is voor de raad of het regulier wegonderhoud nu noodzakelijk is of dat het uitgesteld kan worden tot de evaluatie van het GVVP.
• Het bij de raad niet bekend is of er andere wegen zijn die een hoge prioriteit hebben.
• De gemeente Soest in plaats van een bezuinigingsbeleid juist het tegenovergestelde gedaan heeft op het gebied van wegen, namelijk veel grote investeringen.
• Het niet te rijmen is, dat de staat van wegen optimaal moet zijn, terwijl er op bijna alle beleidsterreinen bezuinigd wordt.
• Het op dit moment niet verantwoord is om 3 miljoen uit het investeringsfonds te besteden aan wegen, terwijl dit ook voor andere zaken zoals het sociaal domein, het verbeteren van de veiligheid, of ander beleid gebruikt kan worden.
Besluit:
Beslispunt 1.a. aan te passen: De aangegeven beleidsrichting 2016 e.v. (zoals in hoofdstuk 2, onderdeel B – per programma – verwoord), met uitzondering van achterstallig onderhoud wegen (€ 2 mln) en reconstructie Lange Brinkweg (€ 1 mln); bij de evaluatie van het GVVP zullen deze voorstellen opnieuw worden bezien.
En gaat over tot de orde van de dag.
De fracties van ……