pvda rood zwart201 62kopie

Beschouwingen voor 2016.

PvdA fractie logoNa een goed gevulde maag en in een stil huis zat ik terug te denken aan vorig jaar. Even voor de duidelijkheid, niet aan me zelf hoor!
Ruim een jaar geleden is de coalitie op een bijzondere wijze gevormd. Een aantal punten van de oppositiepartijen zijn meegenomen bij de tot standkoming van het collegeprogramma, maar het meest bijzondere was de afspraak tussen de coalitiepartners zelf!
In het collegeprogramma is het zinsdeel “vrije keuze” opgenomen. Dat zou de partijen meer mogelijkheden geven om zelf afwegingen te maken, zonder last te hebben van de afspraken met coalitiepartners. Immers in een college zitting nemen heeft ook zijn beperkingen.
Het college stond voor openheid en samen doen en betrokkenheid van burger, betere communicatie en al die mooie wensen, die volgens mij bijna in alle gemeenten terug te lezen zijn.
Maar is dat ook echt zo, wat is daarvan terechtgekomen?
Ik heb vooral boze burgers gehoord, bijvoorbeeld in Soest-Zuid.
Mopperende burgers op de sportvelden.
Teleurgestelde burgers, in Soesterberg.
In de kou gelaten burgers rondom de zorg.
Woedende burgers op de Engh.
Aangedane burgers over huishoudelijke hulp.
Zich niet serieus genomen voelende burgers gehoord op de Lange Brinkweg.
Het ergste is dat er ook burgers zijn die zich gechanteerd voelen zoals in het Soesterveen, of volgens mij was dit meer mijn eigen gevoel rondom het kernrandzone-verhaal!
De vraag die op komt:
In hoeverre bent u erin geslaagd om de burgers meer te betrekken en beter te communiceren? En bent u als college tevreden over het bereikte resultaat?
Rigoureuze bezuinigingen worden onder aanvoering van D66 doorgevoerd, zonder een duidelijke onderbouwing en heldere visie, denk bijvoorbeeld aan de culturele veld.
Met de wetenschap dat er rondom de decentralisaties mogelijk veel geld nodig zou zijn, is er vorig jaar een buffer reserve gevormd, die meteen weer is afgeroomd, omdat het ook gebruikt kan worden om de begroting dekkend te maken. Kan iemand mij vertellen hoeveel van die reserve nu werkelijk voor sociaal domein gebruikt gaat worden?
Wij zijn het er allen over eens, dat bezuinigingen nodig zijn, maar de keuzes die daarin gemaakt worden zijn niet die van de PvdA.
Wij willen dat er juist werk gecreëerd wordt en niet afgebroken, zoals met de recent vastgestelde bezuinigingen op groenonderhoud wel gebeurd is. Het verlies van arbeidsplaatsen bij Amfors is ons een doorn in het oog, zeker met de wetenschap, dat er straks nog meer behoefte zal zijn aan sociale werkplaatsen.
Er komen landelijk 125 duizend banen bij, maar binnen onze gemeente zien wij die niet terug of hebben wij het bij het verkeerde eind? En dat in een gemeente met 45.000 inwoners waarvan 700 burgers in de bijstand, 1100 met een ww-uitkering en nog eens 170 in een sociale werkvoorziening!
Hoe durft u in de kadernota een zin op te nemen, dat de mensen in de bijstand in het verdachtenbankje zet? Op pagina 23, bij paragraaf tekort bijstandsuitkeringen, staat het volgende in de laatste zin van de 2e alinea. Ik citeer: “Als gemeente blijven wij uiteraard onze vangnetfunctie houden, maar ruimhartig minimabeleid mag de stap naar betaalde arbeid niet onaantrekkelijk maken.”
De tweede zinsdeel is zeer ongepast en raakt vele mensen met goede bedoelingen. In plaats daarvan zou u juist moeten zorgen, dat de mensen goed begeleid worden en uitzicht krijgen op een baan.
Elke kans om naar werk door te kunnen stromen moet benut worden. Daarom zijn wij ook voorstander van het continueren van het maatjesproject, waarin tussen de 30 tot 40 procent van de deelnemers succesvol wordt begeleid. Wij willen graag dat er middelen beschikbaar worden gesteld, zodat in de tweede helft van dit jaar ook dit initiatief om mensen naar een baan te begeleiden gecontinueerd kan worden.
In de kadernota staat niets over economie, betekent het dat u geen plannen heeft om de economie te stimuleren?
Ook rondom wonen met zorg is het niet goed gesteld in onze gemeente. Na Groot Engendaal lijkt nu ook de Heyberg dicht te moeten, zei de directeur van Zorgpalet 2 weken geleden. Wij willen, dat het college zich inzet voor het behoud van De Heyberg en ook nog daadwerkelijk inzet toont om zorgbehoevende partners niet van elkaar te scheiden, zoals vorig jaar ons is toegezegd. Is dat nog een prioriteit of heeft u die ambitie los gelaten?
Ondanks allerlei bezuinigingen durft het college in een tijdsbestek van een half jaar miljoenen te vragen voor asfalt. Hoe kunnen wij dit aan onze inwoners uitleggen?
Bezuinigingen op sport, cultuur, zorg en welzijn, wat alle Soesters raakt, maar eerst een miljoen voor de Wieksloterweg, nu nog een voor de Lange- en Korte Brinkweg en daar bovenop nog extra 2 miljoen voor achterstallig onderhoud.
Juist door de bezuinigingsmaatregelen zijn jaarlijks structureel bedragen voor de wegen verminderd, maar tegelijkertijd wordt via omwegen miljoenen aan asfalt besteed.
Het is verbazingwekkend en dit is in onze ogen niet aan de burger uit te leggen!
Ook zo eentje 180 Duizend voor afslaan op de Birkstraat; reden er komen 90 slaapplekken bij, op het bungalowpark ‘t Eekhoornnest. Cijfers naar aanleiding van de ronde laten niet zien dat het noodzakelijk is om dit te doen!
U denkt vast, waarom zegt hij nou niets over die vrije keuze, waar hij mee begon?
Ja, dat ben ik niet vergeten. De trouwe luisteraars van Radio Soest zullen zich de behandeling van het evenemententerrein op 11 juni 2015 nog goed herinneren. De kwestie culturele voorziening zou een vrije keuze zijn, maar in de praktijk zag het er dicht getimmerd uit.
Dreigt het zelfde nu ook te gebeuren met de andere belangrijke kwestie, de ondertunneling van station Soest-Zuid? D66 voorstander, VVD uitgesproken voorstander en Soest 2002 de absolute voorstanders lijken nu ingepakt te zijn door het CDA en de tunnel is al bijna van de baan, want u wilt er zelf geen geld aan uitgeven.
Hoe is het toch mogelijk dat deze partijen het snel opgeven? Wat blijft er nou van die vrije keuze over? Kan een van u dat nog uitleggen?
Laten wij de kans niet liggen om een structurele, duurzame oplossing te vinden voor dit probleem. Zijn eenmaal de gelden van VERDER uitgegeven, dan zal het de gemeente zelf nooit meer lukken om dit ooit nog eens op te lossen.
Ik zeg waar een wil is, is er een tunnel. Zeker als je kijkt naar de voorstellen in de kadernota.
Wat ons betreft, eerst een evaluatie van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan en de nota waar het college naar verwijst. Dus de voorstellen bij hoofdstuk verkeer en vervoer nu uit de kadernota halen. Hiervoor komen wij ook met een amendement.
Waarom wil het college voor een cijfer 10 gaan voor onderhoud aan de wegen?
Waarom ook niet tevreden zijn met een 7, als de cijfers voor zorg, welzijn, sport en cultuur afstevenen op een onvoldoende?
Het gaat de PvdA om de verkeersveiligheid, als die maar gewaarborgd is.
College doe bijvoorbeeld iets aan de kruisingen op de Dalweg, waar wij vorig jaar aandacht voor vroegen, en bij het Nassauplantsoen, recent in het nieuws met een trieste ongeval of andere onveilige plekken.
Veiligheid heeft prioriteit, niet of de auto makkelijker over het asfalt rijdt!
De Fractie van de PvdA Soest/Soesterberg