pvda rood zwart201 62kopie

Motie Anoniem Solliciteren.

PvdA fractie logoDe raad van de gemeente Soest, in vergadering bijeen op 10 november 2016 en Overwegende dat:
Het Sociaal Cultureel Planbureau in haar onderzoek Op Afkomst afgewezen wetenschappelijk aantoont dat het bij een sollicitatie uitmaakt wat je naam is.
De arbeidsmarkt het meest voorkomende terrein is van een discriminatie melding.
Diverse andere bronnen zoals de SER en het CPB het beeld van een toenemende discriminatie op de arbeidsmarkt ( etniciteit/geloof) bevestigen.
De gemeente Soest met name hoger in de organisatie geen afspiegeling is van de Soester samenleving.
In Den Haag de pilot anoniem solliciteren heeft geresulteerd dat uitgenodigde sollicitanten uit deze doelgroep is verdubbeld van 12,3% naar 23,9%.
Van oordeel dat:
Het college en de gemeente Soest als geheel, diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie belangrijk vindt.
Diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie een grote meerwaarde heeft.
De gemeenten Nijmegen, Den Haag en de gemeente Utrecht (is een verwachting) een succesvolle pilot gedraaid hebben, waarbij gebleken is dat anoniem solliciteren als instrument kan worden ingezet om diversiteit in het personeelsbeleid onder de aandacht te krijgen en een bewustwordingsproces op gang te brengen.
Er onder sollicitanten met een migrantenachtergrond ook veel kwaliteit aanwezig is waar de gemeente Soest profijt van kan hebben.
De gemeente Soest momenteel de taak heeft een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om gelijke kansen voor iedereen ook als het gaat om sollicitaties, ongeacht geslacht, ras, geloof, seksuele voorkeur of etniciteit.
De leeftijdsdiscriminatie hiermee ook voorkomen kan worden.
Verzoekt het college:
In 2017 een proef te starten met anoniem solliciteren binnen de gemeentelijke organisatie en hierbij de ervaringen en kennis te gebruiken van Stichting Art1 Midden Nederland als expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken.
De uitkomsten van de proef na één jaar met de raad te delen.
En gaat over tot de orde van de dag.
De fracties van de PvdA, GGS en DSN