pvda rood zwart201 62kopie

Motie Nulmeting betrokkenheid ouderen bij sportinitiatieven.

PvdA fractie logoDe gemeenteraad van Soest, in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016 en Overwegende dat:
• Het belang van bewegen bij de preventie en bij het voorkomen van verergering van chronische aandoeningen steeds meer aandacht krijgt.
• Het initiatief om me te doen met het project buurtsportcoaches daarom ook wordt toegejuicht.
• De instelling van een beweegmakelaar door de stichting Elzis ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van bewegingsarmoede;
• Het van belang is om goed te kunnen beoordelen wat de effecten van de extra inzet van menskracht is in dit project.
Verzoekt het college:
Er voor zorg te dragen dat uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 een nulmeting wordt gedaan van de aantallen ouderen die actief betrokken zijn bij het project buurtsportcoaches en deze meting eind 2018 te herhalen.
De fracties van PvdA en DSN