pvda rood zwart201 62kopie

Motie: Inzet voor preventieve aanpak bij probleem kinderen 8 t/m 13 jaar.

PvdA fractie logoDe raad van de gemeente Soest, in vergadering bijeen op 10 november 2016 en Overwegende dat:
· Dat er rond de 150 kinderen in de leeftijdscategorie 8 t/m 13 jaar probleem kinderen zijn en potentie hebben om probleem jongeren te worden.
· De leefwereld van deze kinderen grimmiger wordt en de leeftijd steeds jonger.
· De rijk wederom extra middelen heeft beschikbaar gesteld voor Jeugdzorg.
· De diversiteit en complexiteit van jeugdwerk sterk heeft toegenomen in de laatste jaren.
· Er een gemengde aanpak is voor jongeren van 14 tot 18 jaar, maar niet voor de jeugd.
· Vanuit de professionals in Soest de noodzaak voor preventie wordt erkend.
Van oordeel dat :
De gemeente een veel grotere rol mag vervullen bij de ontwikkeling van het kwetsbare kind.
Preventieve inzet aan de voorkant ervoor zorgt dat er minder probleem jongeren zullen zijn op latere leeftijd.
Alleen repressie niet de oplossing is om de problematiek in zijn totaliteit aan te pakken.
Verzoekt het college:
Om bij de verdere uitwerking van het plan van aanpak Smitsveen aandacht te geven aan preventie programma voor kinderen van 8 t/m 13 jaar.
Daarbij oog te hebben voor het feit dat de aanpak Smitsveen wellicht een uitrol verdient naar andere wijken.
En gaat over tot de orde van de dag.
De fracties van PvdA en CU-SGP