pvda rood zwart201 62kopie

Motie Subsidies voor innovaties bij het riool.

PvdA fractie logoDe raad van de gemeente Soest, in vergadering bijeen op 10 november 2016 en in overweging dat:
• De gemeente Soest meer aan duurzaamheid wil doen. Er hierbij gedacht wordt aan groene daken, zonne- energie, hemelwaterafvoer afkoppelen van het riool etc.
• Soest een aantal investeringspieken heeft voor de vervanging c.q. Onderhoud van het rioolnetwerk in Soest en Soesterberg.
• Hier tevens miljoenen euro’s mee zijn gemoeid.
Van oordeel dat :
• Het huidige systeem van afvoer van vuil water via een stelsel van riolen, in hun oorsprong niet uitgingen van principes als schaarste van schoon water, terugwinning van warmte, terugwinning van grondstoffen en 21e eeuwse technologieën voor onderhoud en reparatie.
• De huidige manier van afvoer via riolen op de lange termijn ecologisch en economisch niet houdbaar zal zijn.
• Subsidie programma’s van de Europese Unie kansen biedt om de investeringspieken voor vervanging van het Soester rioolnetwerk op een duurzame en milieuvriendelijke manier te doen.
• De gemeente Soest met de (gedeeltelijke) subsidie voor een vervanging c.q. verduurzaming van riolen ook geld kan besparen en de lasten voor burgers kan verminderen.
• Het bedrijfsleven ook van een dergelijk project kan profiteren.
Verzoekt het college :
. Met het bedrijfsleven te kijken naar innovatieve ideeën en manieren om afvoer en verwerking van afvalstoffen via het riool te verduurzamen, waarbij de mogelijkheden voor een subsidie bij Europese programma worden onderzocht.
En gaat over tot de orde van de dag.
De fracties van PvdA, CU-SGP en BBS