pvda rood zwart201 62kopie

Amendement Retailbeleid breed.

Gemeenteraad SoestDe Gemeenteraad van Soest, in vergadering bijeen op donderdag 22 december 2016,
Constaterende dat:
- Bij Raadsvoorstel 16-69 het nieuwe Retailbeleid voor Soest vastgesteld wordt;
- In het huidige voorstel vooral wordt ingegaan op het versterken van de belangrijkste winkelcentra en het voorkomen van leegstand;
- De verplaatsing van solitair gelegen supermarkten en clustering van Smitsveen en Overhees als ‘nieuwe beleidsuitgangspunten’ en ‘ambitiescenario’s’ voor supermartken onderdeel uitmaken van het nieuwe Retailbeleid;
Overwegende dat:
- Consumenten voor hun dagelijkse boodschappen het liefst voor een supermarkt in de buurt kiezen;
- Het belang van de (sociale) wijkfunctie van winkels, met name de (solitair gelegen) supermarkten, dient te worden meegewogen
- Een supermarkt in de buurt goed is voor onder meer de zelfredzaamheid van ouderen;
- Verplaatsing en clustering van supermarkten de parkeerdruk alleen nog verder doen laten toenemen;
- Verplaatsing en clustering van supermartken dan ook geen deel horen uit te maken van het Retailbeleid van de gemeente Soest.
Besluit:
Beslispunt 1 aan te vullen met:
met uitzondering van:
- de vierde bullet in paragraaf 1.4, Managementsamenvatting, onder nieuwe uitgangspunten, voor zover deze bullet ziet op de verplaatsing en clustering van supermarkten; en
- de ambitiescenarios 1 tot en met 3 van paragraaf 4.4 (beleidsuitgangspunten supermarkten).

En gaat over tot de orde van de dag,
De fracties van CU-SGP, GGS, LAS, PvdA, GroenLinks, BurgerBelangen Soest-Soesterberg