pvda rood zwart201 62kopie

Amendement Parkeerbeleid Toekomst scenario.

BBSPvdA logoDe raad van de gemeente Soest in vergadering bijeen op 22 december 2016,
Constaterende dat:
• Bij het raadsvoorstel Verkenning parkeerbeleid winkelgebieden het college 3 voorstellen voorlegt aan de raad ter besluitvorming.
• Punt 3 van het raadsvoorstel niet scherp geformuleerd is, omdat er wordt gesproken over het betrekken bij de kadernota 2018-2022 en het woord “overwegen” in wordt genoemd.
• Het college voorstander is om verdere onderzoek te doen naar meer parkeerplaatsen bij Winkelpromenade Soestdijk, terwijl eerder onderzoeken zijn geweest.
• Er veel geld nodig is voor een uitgebreide onderzoek.
Overwegende dat:
• Realiseren van de genoemde extra parkeerplaatsen te lang op zich zal laten wachten.
• Hiervoor nu al een besluit te nemen om budget te “overwegen” voor de kadernota, in een bepaalde richting zal gekozen worden en niet meer sprake kan zijn van overwegen.
• Er signalen zijn om nu al met concrete plannen te komen voor het oplossen van parkeer problemen en het college zich beter daarop kan richten.
• De parkeerproblematiek ook aangepakt kan worden zonder dure onderzoeken.
• De parkeerdruk zich laat zien op bepaalde dagen in de week, waarvoor snel een oplossing nodig is.
Besluit:
Punt 3 van het raadsvoorstel te schrappen.
En gaat over tot de orde van de dag
De fracties van:
PvdA               BBS
Osman Suna    Johan Baks