pvda rood zwart201 62kopie

Beschouwingen PvdA juni 2017.

PvdA fractie logoVerbindingen zoeken
Op dit moment hebben wij ongeveer 5000 mensen die via het woonruimteverdeelsysteem van woningnet in Soest naar een huurwoning zoeken, ongeveer 800 bijstandsgerechtigden vele honderden zorgbehoevende en ook onze relatief hoge werkeloosheid en schijnwerkeloosheid door alle extra zelfstandigen zonder personeel.
Dit zijn allemaal redenen om de verbinding op te zoeken. Dat is waar wij ons als gemeentebestuur het komende jaar nog harder voor zouden moeten inzetten. Met die verbinding is het mogelijk om zoveel meer voor elkaar te krijgen.
Wij worden gekozen om de burgers van Soest op een zo goed mogelijke manier te vertegenwoordigen. Dat is waar de mensen ons ook voor kiezen en steunen. Daar maken ze ons leiders van deze gemeente van. Dat betekent dat wij ook moeilijke besluiten moeten nemen in het algemeen belang. En dit vergt moed. Mensen naar de mond praten omwille van welke reden dan ook, of goede voorstellen niet samen steunen dat is te makkelijk. En natuurlijk zijn er 11 verschillende fracties met ieder hun eigen principes, belangen en idealen. Maar laten wij nu vanuit die principes en idealen de verbinding op zoeken om een aantal zaken goed te regelen. Wanneer wij naar de Kadernota kijken en de speerpunten die eigenlijk raadsbreed gelden dan gaat het om wonen, zorg/ welzijn en werk.
Als PvdA willen wij voor de kadernota en vervolgens de begroting onze speerpunten aandragen.
Wonen
Wij hebben ooit met elkaar afgesproken dat de bevolking in de kern Soest op peil gehouden zou moeten worden. Om dit te kunnen doen zijn er extra woningen nodig, vooral ook omdat Soest aan het vergrijzen is en jonge gezinnen Soest uit trekken. Om dit tegen te gaan hebben wij toch echt die extra woningen en dan met name de betaalbare woningen en woningen in het middensegment nodig. Nu komen vooral duurdere woningen erbij in Soest. Iets waar wij al een flinke aantal van hebben. Laten wij met elkaar de verbinding op zoeken om weliswaar van mening te verschillen op dit onderwerp, maar op een respectvolle manier gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden om wel woningbouw te realiseren, denk aan inbreidingslocaties zoals in het Hart of de Molenstraat met veel oude huurwoningen die op een andere manier teruggebouwd kunnen worden. Om dit te kunnen doen hebben wij echter ook behoefte aan voldoende personeel op vergunning, handhaving en ruimtelijke ordening. Nu is het voorstel om middelen beschikbaar te stellen, maar het veld zoals de coöperaties, burgers en ontwikkelaars geven aan dat zij nu al met maandenlange vertraging te maken hebben. Zijn die middelen dan wel voldoende om de bouw- en vergunningsaanvragen op een goede en tijdige manier af te handelen. Wij zullen deze kwestie als fractie volgen en indien nodig op een later moment met een voorstel hiervoor komen. Vooral omdat dit belangrijk is voor het op peil houden van de Soester bevolking, voor de starters en gezinnen met niet al te hoge inkomens, maar ook voor de Soester economie.
Werk en inkomen
Een belangrijke slag die volgens ons gemaakt is en waar wij ons jarenlang hard voor gemaakt hebben is een beter minimabeleid. Gezinnen met kinderen of individuele burgers die elke maand moeite hebben om financieel rond te komen verdienen de steun en een goed vangnet. Wij zijn dan ook blij met het nieuwe beleid, maar als wij kijken naar de informatievoorzieningen over bijvoorbeeld een bijzondere bijstand, de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of andere minimabeleid dan zien wij dat dit niet goed is. Zoek dit maar eens op via www.soest.nl U kunt als Soester een formulier invullen, die vervolgens door een ambtenaar beantwoord moet worden. En wij wilden toch meer zelfredzaamheid en een betere informatievoorziening?? Hier moet echt wat aan gebeuren!!
Tegelijkertijd zal de sociale dienst onder de vlag van BBS veel meer moeten doen met het aan het werk krijgen van uitkering en niet uitkeringsgerechtigden, de zogenaamde nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden). Er kan volgens ons een slag gemaakt worden door convenanten te sluiten met werkgevers, die behoefte hebben aan personeel. Het omscholen van mensen of het actief aanwezig zijn en verstrekken van informatie op scholen samen met het Soester bedrijfsleven over kansrijke opleidingen en sectoren. Dat is iets waar onze gemeente echt vaart mee moet maken. Dit kan betekenen dat wij niet alle uitkeringsgerechtigden kunnen begeleiden met een zinvollere dagbesteding of werktijdinvulling kunnen helpen, maar als dit betekent dat een deel van de mensen weer aan het werk geholpen wordt. Dan zijn wij daar blij mee. Dit is een keuze die wij kunnen maken. Ook zijn wij van mening, dat wij als gemeente Soest veel en veel meer aandacht moeten besteden aan het helpen creëren van stage- en werkplaatsen voor studenten, maar ook voor nieuwkomers op met name MBO niveau. Dit gaat veel verder dan alleen als gemeente zelf stageplaatsen aanbieden. Op beide thema’s zullen wij te zijner tijd nog met voorstellen richting de Raad komen.
Vooral ook kijkend naar het feit dat er onder de nieuwkomers hoog opgeleiden en andere technische gekwalificeerde mensen zitten waar echt behoefte aan is.
VVE (voor- en vroegschoolse educatie) kindplaatsen
Bij het vaststellen van het nieuwe onderwijskansenbeleid hebben wij aangegeven, dat wij elk initiatief zullen steunen om kansarme kinderen, die vanwege een lagere sociaal economische situatie van hun ouders, of om welke andere reden dan ook achtergesteld zijn, de volle kans moeten geven om volwaardig in het onderwijs en de samenleving mee te kunnen doen. Wij kunnen zien dat het aantal VVE plaatsen van ruim 120 kindplaatsen, twee jaar geleden teruggegaan is naar 75 kindplaatsen. Nu hebben wij te maken met een wachtlijst van 35 kindplaatsen . Deze kinderen moeten wat ons betreft zo snel mogelijk de indicatie krijgen en dus vanaf het nieuwe schooljaar 4 ochtenden naar de peuterspeelzaal kunnen. En dus niet pas vanaf 2018!!
Bijna elke partij had het tijdens de vorige verkiezingen in haar programma de zorg wel als thema benoemd. De jeugdzorg is wat ons betreft onderbelicht gebleven. Dit terwijl het ons allemaal toch na aan het hart ligt. Waarom lukt het ons niet om hier gezamenlijk meer tijd aan te besteden en een verbeterslag te maken. Wij hebben geen inzicht in hoe zorginstellingen en of grote gesubsidieerde partijen de door de gemeente gestelde beleidsuitgangspunten rechtreeks dan wel via het inkoopbureau tot uitvoering brengen. Wij zullen te zijner tijd met een voorstel komen om als Raad gezamenlijk langs verschillende jeugdzorginstellingen te gaan en het gesprek over de transformatie voor een betere zorg aan te gaan.
Onze fractie steekt in ieder geval de hand uit en is bereid om de Arena in te stappen om zich kwetsbaar op te stellen voor een beter en meer met elkaar verbonden Soest.