pvda rood zwart201 62kopie

Vragen aan het College over de galerijwoningen in de wijk d'Engh.

PvdA fractie logoGeachte College,
In november heeft Portaal middels haar nieuwsbrief de mededeling verspreid, dat haar inspectie rondom 240 galerijwoningen in de wijk d'Engh is afgerond. Dit onderzoek was gericht op de inspectie naar de draagkracht van galerijvloeren. Volgens het onderzoek van Portaal zou het onderzoek aantonen dat de draagkracht voldoende zou zijn en extra verstevigingsmaatregelen niet nodig zouden zijn. De PvdA fractie heeft van verschillende bewoners klachten ontvangen over scheuren op diverse plaatsen. Ook geeft de bewonerscommissie van d'Engh dat in een reeks aan klachten aan. Uit de archiefstukken van de gemeente uit het jaar 1963 tot en met 1970 blijkt, dat er bij de bouw en een aantal jaren na de afronding van de bouw dat door de toenmalige bestuurders van de gemeente Soest reeds geconstateerd was, dat de flats problemen hadden met betrekking tot verzakkingen, de constructie van de galerijvloeren, maar ook met de muren en de betonnen constructies.
Woningcorporatie Portaal heeft de renovatie van deze flats, maar ook woningen in het Smitsveen en Soesterberg, in het jaar 2016 afgerond. Tijdens deze renovatie zijn er zogenaamde energiezuinige maatregelen genomen. Woningcorporatie Portaal heeft met behulp van deze energiezuinige maatregelen de energielabels van deze woningen aangepast en verhoogd. Wanneer huurwoningen uit de gerenoveerde flats via het woonruimteverdelingssysteem Woningnet aangeboden worden, worden deze met een B of A label aangeboden. De Rijksoverheid houdt alle energielabels van woningen bij en deze zijn via de website https://www.zoekuwenergielabel.nl/ voor een ieder in te zien.
Uit verzamelde gegevens blijkt dat het regelmatig voorkomt, dat woningen vanuit de woningcorporatie een hogere energielabel, krijgen dan via de website hierboven terug te vinden is.
Dit constaterende, heeft de PvdA fractie de volgende vragen:
Constructie galerijwoningen d' Engh
1. Op welke manier heeft het onderzoek naar de draagkracht van de galerijvloeren plaatsgevonden? Is er over de gehele linie van de galerijvloeren een monster genomen?
2. Waarom heeft de gemeente er niet voor gekozen om zelf de inspectie naar de draagkracht uit te voeren? (Vooral omdat het gevaar dreigt van de slager, die zijn eigen vlees keurt)
3. Kan het college het onderzoeksrapport naar de galerijvloeren al dan niet vertrouwelijk aan de gemeenteraad ter beschikking stellen?
4. Uit het archiefmateriaal van de gemeente Soest komt duidelijk naar voren, dat er reeds bij de bouw van de betreffende flats fouten zijn gemaakt. Hierbij gaat het dan onder andere om verzakkingen, scheuren in muren, veranderde berekeningen voor de draagkracht van de betonconstructies, scheuren in de betonconstructies, waarna er zelfs aangegeven is dat deze problemen in de toekomst vaker besproken zouden worden. Wij zouden graag van het college willen weten of men bereid is een breder onderzoek te doen naar de gehele staat van de constructies van de betreffende flats? Is het college in een dergelijk geval bereid om de opdracht voor een dergelijk onderzoek zelf te formuleren en hierover aan de raad te rapporteren?
5. Woningcorporatie Portaal heeft aanwezige scheuren in de kelders en aan de buitenkant van het gebouw met kit, voeg en verf weggewerkt. Deze scheuren en het effect op de totale constructie moet onderzocht worden in plaats van cosmetisch te verbergen. In de bijlage zijn recente foto’s toegevoegd. Is het college hiervan op de hoogte? Wat gaat het college eraan doen om de veiligheid van de bewoners te waarborgen?
Energielabel
Als bijlage bij de onderstaande vragen kunt u de printscreens van meerdere woningen op woningnet terugvinden. Hierin staan onder de noemer kenmerken ook de energielabels geadverteerd. Tevens is er een printscreen gemaakt van dezelfde woningen met het energielabel dat volgens de Rijksoverheid geldend is tot en met 21 juli 2025 en juli / september 2027 ( periode van 10 jaar). Door de hogere energielabels worden er ook hogere huurprijzen in rekening gebracht voor de nieuwe huurders. Huurders kunnen door een foute energielabel gedupeerd worden door een hogere huur dan hetgeen wat toegestaan is.
6. Hoeveel woningen zijn er in het afgelopen jaar via Woningnet verhuurd?
7. Hoe kan het dat een woningcorporatie een hogere energielabel toekent aan een woning en dit vervolgens via Woningnet aan potentiele huurders aanbiedt?
8. Is het college bereid om woningcorporatie Portaal op deze kwestie aan te spreken en de juiste vermelding van de energielabels te eisen? Kan het college in gevallen waar een onjuiste energielabel en dus ook een onjuiste huur hoogte toegepast wordt er met de bevoegde instanties het te veel aan betaalde huur aan de huurders te laten retourneren?
9. Weet het college of de woningcorporatie onderzoeken heeft uitgevoerd om de energie labels c.q. energie indexen voor de betreffende woningen vast te stellen? Zo ja, kan de wethouder toezeggen dat deze informatie of rapporten aan de gemeenteraad beschikbaar worden gesteld?
Algemene handelwijze
10. Is het college bereid om in de prestatieafspraken met de woningcorporaties keiharde afspraken rondom renovaties en energielabels op te nemen (bijvoorbeeld in een duidelijk evaluatieplan)?
De PvdA fractie
Voorbeeld scheur in balcon                                                                Voorbeeld verschil van energielabels voor dezelfde flat
20171101 Smitsweg 177 A vs D label
P1030120 2