pvda rood zwart201 62kopie

Bijdrage PvdA Algemene Beschouwingen 2014.

Geachte voorzitter, collega raadsleden, dames en heren,PvdA fractie logo
Somberheid is de teneur van dit moment. Men is somber over het weer, somber over veranderingen, somber over werk, somber over de politiek, kortom somber over de toekomst in Nederland en in Soest is het nog somberder.
Een bijkomend probleem in onze gemeente is dat het college dit sombere beeld als het ware ontkent door veel geld in discutabel beleid te steken of in te stemmen met grote risico's in projecten zoals het Hart van de Heuvelrug en hiermee een volgend college met flinke problemen opzadelt.
Ik ben van nature niet zo somber ingesteld, maar van de begroting van 2014 en de jaren daarna, word ik zeker niet vrolijk. Met de financiële cijfers van de september circulaire is gebleken dat er nog meer tekorten ontstaan op de begroting.
Het college van de gemeente Soest praat niet over de meerjaren begroting en neemt geen verantwoordelijkheid. Waarom wil het college, dus de college partijen, geen maatregelen nemen voor de periode na 2014? Een college wordt weliswaar voor een periode van 4 jaar gekozen, maar de genomen besluiten en het uitgestippelde beleid hebben effecten voor een veel langere periode dan 4 jaar. Het is dan ook onverantwoordelijk om heel veel geld van de Soester bevolking uit te geven, maar niet met maatregelen te komen na 2014.
Geacht college, voor het geval u het niet wist, de gemeente Soest zal ook na de verkiezingen en dus na het jaar 2014 gewoon blijven bestaan en de pijnlijke maatregelen die u nu niet neemt zullen straks extra hard aankomen.
Er wachten forse bezuinigingen op ons, waardoor tekorten op de gemeentelijke begroting blijven toenemen. Als fractie vinden wij het betreurenswaardig dat het college geen voorstellen doet om de tekorten na 2014 op te vangen.
Tot op het laatst blijft dit college mooi weer spelen en geeft geld uit aan zaken die goedkoper kunnen. In de begrotingskrant heeft u dit kunnen lezen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenbesparing die het college liet liggen bij de keuze voor het sociaal-cultureel centrum in Soesterberg, wat een besparing van miljoenen kan opleveren.
Wij gaan volgende week praten over het evenemententerrein in Soesterberg en daar is al duidelijk te zien dat deze keuze van de coalitie nadelige effecten heeft op de financiële opbrengst.
Het college wil niet naar de argumenten luisteren en blijft haar uitgestippelde koers voortzetten. Het is dan ook komisch om te lezen dat GGS op de kosten wilt letten door de ondertunneling bij station Soest-Zuid te schrappen. GGS weet dondersgoed dat de gelden voor de tunnel niet uit de kas van onze gemeente komen, maar van een groot project, wat al jaren geleden hiervoor is gereserveerd. U moet weten dat dit de enige kans is om de problemen bij de enige echte doorgaande weg door Soest op te lossen voor het te laat is en Ossendamweg "overstroomt" met auto's en bedolven raakt door een mist van CO-2 uitstoot.
Wat wil de PvdA met de begroting?
Wij willen niet nog meer bezuinigen op de WMO waar jaarlijks 700.000 euro aan ontrokken wordt voor andere doeleinden, maar sanering in de kosten voor het gebruik van expertise buiten het gemeentehuis. Niet nog meer uitkleden van de sociale zekerheid, maar afschaffen van Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA´s). De vrijgekomen budgetten van de politie surveillanten zijn de afgelopen jaren ingezet voor de inzet van BOA's, wat een bijdrage zou leveren aan de subjectieve veiligheidsgevoel, maar dit heeft geen resultaten opgeleverd. Het bleef steken bij het uitschrijven van parkeerbonnen. Wat de PvdA betreft kan dat afgeschaft worden.
Ook vinden wij het onverantwoord om bij het afvalbergingsstation Schans juist nu een verbeterslag te realiseren, waar heel veel geld mee gemoeid is. Dit kan wat ons betreft een paar jaar wachten tot het financiële huishoudboekje verbeterd.
Verder vinden wij het belangrijk dat in deze economisch slechte omstandigheden, de kwetsbare groepen ontzien worden. Huishoudens waarbij de kostwinnaar zonder baan is komen te zitten, die ook nog eens te maken hebben met allerlei kosten zoals die voor hun schoolgaande kinderen, moeten wij ontzien en ondersteunen!
Uit rapporten blijkt dat de kinderen in arme gezinnen het meest geraakt worden door de bezuinigingen. Wij willen dat de kinderen in arme gezinnen een extra ondersteuning moeten krijgen vanuit de gemeente en daarom zullen wij ook een motie indienen om dit mogelijk te maken.
Zoals gezegd is er somberheid op het gebied van werkgelegenheid. Werkeenheid is voor de PvdA een van de belangrijkste thema's. De portefeuillehouder economische zaken maakt hier gelukkig werk van. Toch zien wij tegelijkertijd dat het ondernemersklimaat niet optimaal is. Het actief helpen en ondersteunen van bedrijven in sectoren zoals de bouw maar ook de zorg zou een hoge prioriteit moeten hebben. Ook willen wij dat er meer stageplaatsen komen voor de Soester jongeren.
De aanwezige zorgsector in Soest zal moeten worden versterkt en uitgebreid om te voorzien in de behoeftes van de Soester burger. De gemeente moet hierin wat de PvdA betreft een trekkersrol vervullen. Vooral ook nu, wanneer wij als gemeente met de decentralisaties meer zorgtaken op ons af krijgen.
De zorgtaken bieden (ondanks de bezuinigingen) een kans om het beter uit te voeren en de werkgelegenheid voor de Soester bedrijven en instellingen te versterken. Uitbreiding van de bestaande voorzieningen is gepast gezien de getalsmatige achterstand van dit moment.
De gemeente moet wat de PvdA betreft hier ook snel duidelijkheid over geven naar de betrokken werknemers om de onzekerheid over de toekomst zo snel mogelijk weg te nemen.
Het zal u dan niet verbazen dat de PvdA voorstander is van een wat ambitieuzere uitbating van de mooie ligging van onze gemeente aan bos, duinen en water bij de Eem.
Door o.a. horeca en sportondernemers meer bewegingsruimte te bieden wil de PvdA werkgelegenheid creëren.
U zult begrijpen dat wij dan ook sterk voorstander zijn van de voortzetting van de ondernemersbijeenkomsten, waarbij extra aandacht is voor de ZZP 'ers en zelfstandige ondernemers.
Zoals ik eerder al heb aangegeven neemt het college geen verantwoordelijkheid voor de jaren na 2014. Wij hebben daarom overwogen om een motie ven treurnis in te dienen, maar hebben toch besloten om met een positieve boodschap 2014 in te gaan.
Een boodschap in de vorm van een motie van HOOP: Hoop dat het ons zal lukken om het economische tij in Soest te keren. HOOP dat wij weer weten welke koers Soest zal gaan varen.
HOOP dat na de verkiezingen verantwoordelijkheid voor de toekomst van Soest langer wordt gedragen dan 4 jaar. HOOP dat wij met alle Soesters samen zorg hebben en houden voor een mooi en sociaal Soest en Soesterberg.
Namens de Fractie Osman Suna