pvda rood zwart201 62kopie

Vragen over het faillissement van TSN Thuiszorg.

PvdA fractie logoGeacht college,
Vorige week heeft u de raad via een mail van wethouder van der Torre geïnformeerd over het faillissement van TSN Thuiszorg en de gevolgen daarvan.
Hieruit blijkt, dat uw college voor een oplossing heeft gekozen, die veel minder positief is, dan andere gemeenten de klanten en werknemers van TSN aanbieden.Dit is niet in de lijn met uw beantwoording op de schriftelijke vragen, die wij als PvdA fractie in december hadden gesteld. Op 18 december 2015 (zie de bijlage hier) geeft u als antwoord dat de continuïteit van zorg en werk gewaarborgd kan worden, omdat er mantelovereenkomsten zijn met de andere aanbieders in Soest.

Lees meer

Vragen over de ontwikkelingen bij TSN Thuiszorg.

PvdA fractie logoGeacht college,

Naar aanleiding van de berichtgeving van afgelopen dagen en de informatie die wij hebben gekregen, maken wij ons zorgen omtrent de ontstane situatie bij TSN Thuiszorg.
Er bestaat een kans dat TSN failliet kan gaan, wat ook gevolgen kan hebben in onze gemeente. TSN heeft ook cliënten en medewerkers in Soest, maar er is onduidelijkheid over de gevolgen van een eventuele faillissement.
Als PvdA fractie willen wij u daarom de volgende vragen voorleggen:
1. Hoe groot is het aandeel van TSN in de gemeente Soest?
2. Hoeveel medewerkers werken er namens TSN in Soest?
3. Hoeveel cliënten maken gebruik van thuiszorg via TSN?
4. Wat zullen de gevolgen van een faillissement zijn voor de cliënten en medewerkers in Soest?
5. Welke stappen gaat het college nemen om de continuïteit van de thuiszorg in Soest voor cliënten van TSN te garanderen?

Namens de PvdA fractie,
Osman Suna
Fractievoorzitter

Beschouwingen voor 2016.

PvdA fractie logoNa een goed gevulde maag en in een stil huis zat ik terug te denken aan vorig jaar. Even voor de duidelijkheid, niet aan me zelf hoor!
Ruim een jaar geleden is de coalitie op een bijzondere wijze gevormd. Een aantal punten van de oppositiepartijen zijn meegenomen bij de tot standkoming van het collegeprogramma, maar het meest bijzondere was de afspraak tussen de coalitiepartners zelf!
In het collegeprogramma is het zinsdeel “vrije keuze” opgenomen. Dat zou de partijen meer mogelijkheden geven om zelf afwegingen te maken, zonder last te hebben van de afspraken met coalitiepartners. Immers in een college zitting nemen heeft ook zijn beperkingen.
Het college stond voor openheid en samen doen en betrokkenheid van burger, betere communicatie en al die mooie wensen, die volgens mij bijna in alle gemeenten terug te lezen zijn.
Maar is dat ook echt zo, wat is daarvan terechtgekomen?
Ik heb vooral boze burgers gehoord, bijvoorbeeld in Soest-Zuid.
Mopperende burgers op de sportvelden.
Teleurgestelde burgers, in Soesterberg.
In de kou gelaten burgers rondom de zorg.
Woedende burgers op de Engh.
Aangedane burgers over huishoudelijke hulp.
Zich niet serieus genomen voelende burgers gehoord op de Lange Brinkweg.
Het ergste is dat er ook burgers zijn die zich gechanteerd voelen zoals in het Soesterveen, of volgens mij was dit meer mijn eigen gevoel rondom het kernrandzone-verhaal!

Lees meer

Amendement Onderhoud wegen.

PvdA fractie logoDe raad van de gemeente Soest, in vergadering bijeen op 2 Juli 2015
In overweging nemende dat:
• Er bij het coalitieakkoord besloten is om in het kader van de kerntakendiscussie de genomen besluiten over het verminderen van de reserve, onderhoud van wegen door te zetten.
• Er in de kadernota aangegeven wordt dat het budget jaarlijks met € 100.000,- verlaagd is.
• Er in de afgelopen jaren miljoenen naar het onderhoud- en het aanpassen van wegen is besteed.
• Het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP) dateert uit het jaar 2008 en binnenkort geëvalueerd en geüpdate wordt.
• Er nu om een budget gevraagd wordt van 1 miljoen euro voor de Lange Brinkweg en 2 miljoen euro voor het regulier wegonderhoud.
• De bekostiging van deze aanpassingen vanuit het Investeringsfonds gedaan zal worden, wat in eerste instantie vooral bedoeld was voor het Masterplan Soesterberg.
Van oordeel dat :
• Het niet goed inzichtelijk is voor de raad of het regulier wegonderhoud nu noodzakelijk is of dat het uitgesteld kan worden tot de evaluatie van het GVVP.
• Het bij de raad niet bekend is of er andere wegen zijn die een hoge prioriteit hebben.
• De gemeente Soest in plaats van een bezuinigingsbeleid juist het tegenovergestelde gedaan heeft op het gebied van wegen, namelijk veel grote investeringen.
• Het niet te rijmen is, dat de staat van wegen optimaal moet zijn, terwijl er op bijna alle beleidsterreinen bezuinigd wordt.
• Het op dit moment niet verantwoord is om 3 miljoen uit het investeringsfonds te besteden aan wegen, terwijl dit ook voor andere zaken zoals het sociaal domein, het verbeteren van de veiligheid, of ander beleid gebruikt kan worden.
Besluit:
Beslispunt 1.a. aan te passen: De aangegeven beleidsrichting 2016 e.v. (zoals in hoofdstuk 2, onderdeel B – per programma – verwoord), met uitzondering van achterstallig onderhoud wegen (€ 2 mln) en reconstructie Lange Brinkweg (€ 1 mln); bij de evaluatie van het GVVP zullen deze voorstellen opnieuw worden bezien.
En gaat over tot de orde van de dag.
De fracties van ……

Vragen tijdelijk stopzetten van de renovatieproject Portaal.

PvdA fractie logoGeachte College,
Woningcorporatie Portaal is nu al ruim 6 maanden bezig met de renovatie van 540 woningen in het Smitsveen en de Engh. De fractie van de PvdA heeft diverse keren signalen ontvangen over zaken die niet goed lopen. Naar aanleiding daarvan hebben wij in februari schriftelijke vragen gesteld aan het college, waarbij er gevraagd werd om in te grijpen zodat het welzijn en de veiligheid van de Soester burgers gegarandeerd zou zijn.
In de laatste weken zijn er veel meer problemen naar voren gekomen. De problemen die bewoners hebben, zijn tijdens een bewonersavond op woensdag 10 juni duidelijk naar voren gekomen. Portaal gaf aan hiervan geschrokken te zijn en tijdens een tweede bijeenkomst op 17 juni is er in overleg met de bewonerscommissie beterschap beloofd. Desondanks moet er geconstateerd worden dat een aantal kwesties omtrent de veiligheid en het welzijn van de burgers nog steeds niet gewaarborgd is. Naar aanleiding van uw bericht van vanmiddag begrijpen wij dat er na 6 maanden van onveilige situaties op vrijdag 26 juni een tijdelijke bouwstop is ingesteld.
Dit wetende, heeft de PvdA fractie de volgende vragen:

Lees meer