pvda rood zwart201 62kopie

Amendement Retailbeleid breed.

Gemeenteraad SoestDe Gemeenteraad van Soest, in vergadering bijeen op donderdag 22 december 2016,
Constaterende dat:
- Bij Raadsvoorstel 16-69 het nieuwe Retailbeleid voor Soest vastgesteld wordt;
- In het huidige voorstel vooral wordt ingegaan op het versterken van de belangrijkste winkelcentra en het voorkomen van leegstand;
- De verplaatsing van solitair gelegen supermarkten en clustering van Smitsveen en Overhees als ‘nieuwe beleidsuitgangspunten’ en ‘ambitiescenario’s’ voor supermartken onderdeel uitmaken van het nieuwe Retailbeleid;
Overwegende dat:
- Consumenten voor hun dagelijkse boodschappen het liefst voor een supermarkt in de buurt kiezen;
- Het belang van de (sociale) wijkfunctie van winkels, met name de (solitair gelegen) supermarkten, dient te worden meegewogen
- Een supermarkt in de buurt goed is voor onder meer de zelfredzaamheid van ouderen;
- Verplaatsing en clustering van supermarkten de parkeerdruk alleen nog verder doen laten toenemen;
- Verplaatsing en clustering van supermartken dan ook geen deel horen uit te maken van het Retailbeleid van de gemeente Soest.
Besluit:
Beslispunt 1 aan te vullen met:
met uitzondering van:
- de vierde bullet in paragraaf 1.4, Managementsamenvatting, onder nieuwe uitgangspunten, voor zover deze bullet ziet op de verplaatsing en clustering van supermarkten; en
- de ambitiescenarios 1 tot en met 3 van paragraaf 4.4 (beleidsuitgangspunten supermarkten).

En gaat over tot de orde van de dag,
De fracties van CU-SGP, GGS, LAS, PvdA, GroenLinks, BurgerBelangen Soest-Soesterberg

Motie Subsidies voor innovaties bij het riool.

PvdA fractie logoDe raad van de gemeente Soest, in vergadering bijeen op 10 november 2016 en in overweging dat:
• De gemeente Soest meer aan duurzaamheid wil doen. Er hierbij gedacht wordt aan groene daken, zonne- energie, hemelwaterafvoer afkoppelen van het riool etc.
• Soest een aantal investeringspieken heeft voor de vervanging c.q. Onderhoud van het rioolnetwerk in Soest en Soesterberg.
• Hier tevens miljoenen euro’s mee zijn gemoeid.
Van oordeel dat :
• Het huidige systeem van afvoer van vuil water via een stelsel van riolen, in hun oorsprong niet uitgingen van principes als schaarste van schoon water, terugwinning van warmte, terugwinning van grondstoffen en 21e eeuwse technologieën voor onderhoud en reparatie.
• De huidige manier van afvoer via riolen op de lange termijn ecologisch en economisch niet houdbaar zal zijn.
• Subsidie programma’s van de Europese Unie kansen biedt om de investeringspieken voor vervanging van het Soester rioolnetwerk op een duurzame en milieuvriendelijke manier te doen.
• De gemeente Soest met de (gedeeltelijke) subsidie voor een vervanging c.q. verduurzaming van riolen ook geld kan besparen en de lasten voor burgers kan verminderen.
• Het bedrijfsleven ook van een dergelijk project kan profiteren.
Verzoekt het college :
. Met het bedrijfsleven te kijken naar innovatieve ideeën en manieren om afvoer en verwerking van afvalstoffen via het riool te verduurzamen, waarbij de mogelijkheden voor een subsidie bij Europese programma worden onderzocht.
En gaat over tot de orde van de dag.
De fracties van PvdA, CU-SGP en BBS

Motie: Inzet voor preventieve aanpak bij probleem kinderen 8 t/m 13 jaar.

PvdA fractie logoDe raad van de gemeente Soest, in vergadering bijeen op 10 november 2016 en Overwegende dat:
· Dat er rond de 150 kinderen in de leeftijdscategorie 8 t/m 13 jaar probleem kinderen zijn en potentie hebben om probleem jongeren te worden.
· De leefwereld van deze kinderen grimmiger wordt en de leeftijd steeds jonger.
· De rijk wederom extra middelen heeft beschikbaar gesteld voor Jeugdzorg.
· De diversiteit en complexiteit van jeugdwerk sterk heeft toegenomen in de laatste jaren.
· Er een gemengde aanpak is voor jongeren van 14 tot 18 jaar, maar niet voor de jeugd.
· Vanuit de professionals in Soest de noodzaak voor preventie wordt erkend.
Van oordeel dat :
De gemeente een veel grotere rol mag vervullen bij de ontwikkeling van het kwetsbare kind.
Preventieve inzet aan de voorkant ervoor zorgt dat er minder probleem jongeren zullen zijn op latere leeftijd.
Alleen repressie niet de oplossing is om de problematiek in zijn totaliteit aan te pakken.
Verzoekt het college:
Om bij de verdere uitwerking van het plan van aanpak Smitsveen aandacht te geven aan preventie programma voor kinderen van 8 t/m 13 jaar.
Daarbij oog te hebben voor het feit dat de aanpak Smitsveen wellicht een uitrol verdient naar andere wijken.
En gaat over tot de orde van de dag.
De fracties van PvdA en CU-SGP

Motie Nulmeting betrokkenheid ouderen bij sportinitiatieven.

PvdA fractie logoDe gemeenteraad van Soest, in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016 en Overwegende dat:
• Het belang van bewegen bij de preventie en bij het voorkomen van verergering van chronische aandoeningen steeds meer aandacht krijgt.
• Het initiatief om me te doen met het project buurtsportcoaches daarom ook wordt toegejuicht.
• De instelling van een beweegmakelaar door de stichting Elzis ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van bewegingsarmoede;
• Het van belang is om goed te kunnen beoordelen wat de effecten van de extra inzet van menskracht is in dit project.
Verzoekt het college:
Er voor zorg te dragen dat uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 een nulmeting wordt gedaan van de aantallen ouderen die actief betrokken zijn bij het project buurtsportcoaches en deze meting eind 2018 te herhalen.
De fracties van PvdA en DSN

Motie Anoniem Solliciteren.

PvdA fractie logoDe raad van de gemeente Soest, in vergadering bijeen op 10 november 2016 en Overwegende dat:
Het Sociaal Cultureel Planbureau in haar onderzoek Op Afkomst afgewezen wetenschappelijk aantoont dat het bij een sollicitatie uitmaakt wat je naam is.
De arbeidsmarkt het meest voorkomende terrein is van een discriminatie melding.
Diverse andere bronnen zoals de SER en het CPB het beeld van een toenemende discriminatie op de arbeidsmarkt ( etniciteit/geloof) bevestigen.
De gemeente Soest met name hoger in de organisatie geen afspiegeling is van de Soester samenleving.
In Den Haag de pilot anoniem solliciteren heeft geresulteerd dat uitgenodigde sollicitanten uit deze doelgroep is verdubbeld van 12,3% naar 23,9%.
Van oordeel dat:
Het college en de gemeente Soest als geheel, diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie belangrijk vindt.
Diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie een grote meerwaarde heeft.
De gemeenten Nijmegen, Den Haag en de gemeente Utrecht (is een verwachting) een succesvolle pilot gedraaid hebben, waarbij gebleken is dat anoniem solliciteren als instrument kan worden ingezet om diversiteit in het personeelsbeleid onder de aandacht te krijgen en een bewustwordingsproces op gang te brengen.
Er onder sollicitanten met een migrantenachtergrond ook veel kwaliteit aanwezig is waar de gemeente Soest profijt van kan hebben.
De gemeente Soest momenteel de taak heeft een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om gelijke kansen voor iedereen ook als het gaat om sollicitaties, ongeacht geslacht, ras, geloof, seksuele voorkeur of etniciteit.
De leeftijdsdiscriminatie hiermee ook voorkomen kan worden.
Verzoekt het college:
In 2017 een proef te starten met anoniem solliciteren binnen de gemeentelijke organisatie en hierbij de ervaringen en kennis te gebruiken van Stichting Art1 Midden Nederland als expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken.
De uitkomsten van de proef na één jaar met de raad te delen.
En gaat over tot de orde van de dag.
De fracties van de PvdA, GGS en DSN